1. ODOBRENJE ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU I PROJEKTNO TEHNIČKI USLOVI

Investitor podnosi zahtev u prostorijama JKP ,,Standard’’ Ada (u Upravnoj zgradi, ulica 8. oktobra 1 ili u Tehničkoj službi, ulica Doša Andraša 4) i uz njega prilaže:

 • Dokaz o vlasništvu i
 • kopiju lične karte (fizičko lice ) ili izvod iz APRa (pravno lice)

Investitior plaća naknadu za izdavanje uslova za izradu projektno - tehničke dokumentacije za objekte - trenutna cena nknade je 5.914,31 dinara.

 JKP ,,Standard’’ izdaje rešenje o odobrenju za priključenje na distributivnu gasnu mrežu i PTI i obaveštava investitora o mestu preuzimanja dokumentacije.

 Investitor plaća nakandu

 1. UGOVOR O IZGRADNJI PRIKLJUČKA

JKP ,,Standard’’ Ada pravi ugovor o izgradnji priključka i poziva investitora da potpiše isti.

Investitor potpisuje ugovor o izgradnji priključka i plaća ugovoreni iznos u skladu sa ugovorom.

 

 1. IZGRADNJA PRIKLJUČKA

JKP ,,Standard’’ Ada vrši izgradnju priključka u ugovorenom roku.

 

 1. IZGRADNJA UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE

Investitor:

 • ugovara izradu projektne dokumentacije i izgradnju unutrašnje gasne instalacije,
 • traži preko CEOPa odobrenje za izgradnju unutrašnje gasne instalacije,
 • nakon završetka radova donosi kompletnu gradilišnu dokumentaciju u JKP ,,Standard’’ Ada – projekat, odobrenje za izgradnju unutrašnje gasne instalacije, atest uzemljenja, atest varioca, ateste cevi, ateste fitinga, ateste ventila, atest fleksibilnih creva, attest trošila, izveštaj o ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti unutrašnje gasne instalacije i popunjen karton za prijavu unutrašnje gasne instalacije.

 

 1. PREGLED UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE

JKP ,,Standard’’ Ada – komisija vrši pregled unutrašnje gasne instalacije i sastavlja zapisnik o podobnosti za upotrebu iste.

 

 1. UGOVOR O POTROŠNJI GASA

JKP ,,Standard’’ Ada pravi ugovor o potrošnji gasa i poziva investitora da potpiše isti.

 

 1. PUŠTANJE GASA

JKP ,,Standard’’ Ada – vrši puštanje gasa i kontrolu nepropusnosti unutrašnje gasne instalacije o čemu se sačinjava zapisnik

 

 1. KORIŠĆENJE GASNIH TROŠILA

Investitor poziva ovlašćenog servisera da pusti gasno trošilo u rad.