JKP „Standard” Ada obavlja poslove izgradnje i održavanja kanalizacione mreže na teritoriji Opštine Ada.

Izgradnja priključka na javnu kanalizacionu mrežu obuhvata postavljanje priključnog cevovoda od ulične kanalizacije do unutar parcele podnosioca zahteva. U vrlo retkim slučajevima kada tehnički uslovi na licu mesta ne dopuštaju ovakvav način izgradnje, priključak se može završiti i na ulici ispred parcele podnosioca zahteva. Na kraju priključnog cevovoda se po pravilu postavlja reviziono okno za potrebe održavanja priključka. Reviziono okno predstavlja tačku gde se susreću priključak (nizvodno od okna) i unutrašnji razvod kanalizacije (uzvodno od okna). Ukoliko se radi o izgradnji priključka za potrebe industrijskih postrojenja koja ispuštaju upotrebljene tehnološke vode, u reviziono okno se ugrađuje i merač protoka otpadnih voda.

Završetkom izgradnje opisanog priključnog cevovoda i revizionog okna smatra se da je parcela podnosioca zahteva opremljena priključkom na javnu kanalizacionu mrežu, i od prvog narednog obračunskog perioda se počinje sa naplatom usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda. Podnosilac zahteva koji je sada već upisan kao korisnik kanalizacije je dužan da obezbedi povezivanje svog unutrašnjeg razvoda kanalizacije na reviziono okno priključka. Ukoliko na unutrašnjem razvodu kanalizacije postoje septičke jame, prelivne komore, taložnici i slični objekti, dužnost korisnika je da ih isključi sa unutrašnjeg razvoda kanalizacije, dezinfikuje i zatrpa ili poruši.

Sve napred navedeno je propisano „Odlukom o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda sa teritorije opštine Ada“ Skupštine opštine Ada, objavljene u Službenom listu opštine Ada brojevi 30/2012, 16/2013, 32/2013, 14/2014.